S07 - Kỹ năng làm việc nhóm

Định nghĩa

Kỹ năng làm việc nhóm là khả năng thiết lập và duy trì mối quan hệ hợp tác tích cực với các thành viên khác để hoàn thành tốt đẹp các mục tiêu chung.

Biểu hiện hành vi ở các mức độ

Mức độ 5: Xuất sắc

Ở mức độ này, cá nhân chủ động vận dụng được kĩ năng này trong cả những tình huống đặc biệt khó khăn. Cá nhân có thể tự tin truyền đạt kĩ năng này cho người khác.

 • Xây dựng và thúc đẩy tinh thần hợp tác giữa các nhóm để cùng đạt được mục tiêu chung của doanh nghiệp

 • Tạo dựng một tập thể vững mạnh nhờ khai thác hiệu quả năng lực của từng nhóm và kết nối các nhóm bằng mục tiêu, giá trị và tầm nhìn chung

 • Tạo dựng văn hóa làm việc nhóm trong tổ chức

Mức độ 4: Tốt

Ở mức độ này, cá nhân có thể vận dụng được năng lực trong những tình huống khá khó khăn, mà hầu như không cần hướng dẫn.

 • Khơi dậy tinh thần hợp tác giữa các nhóm bằng cách cổ vũ các thành viên cùng chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau

 • Cổ vũ, tạo động lực cho các thành viên trong nhóm cùng đạt được mục tiêu chung

 • Xây dựng được một môi trường làm việc trong nhóm cởi mở, thân thiện

 • Tổ chức được phân công công việc trong nhóm hiệu quả dựa trên năng lực của từng thành viên

Mức độ 3: Khá

Ở mức độ này, cá nhân có thể vận dụng được năng lực trong những tình huống khó khăn, dù đôi khi vẫn cần được chỉ dẫn từ người khác.

 • Xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với các thành viên trong và ngoài nhóm

 • Nắm được năng lực và vai trò của từng thành viên trong nhóm

 • Tạo dựng và cổ vũ tinh thần hợp tác trong nhóm

Mức độ 2: Cơ bản

Ở mức độ này, cá nhân có thể vận dụng được năng lực trong những tình huống với độ khó trung bình và vẫn thường cần được hỗ trợ, hướng dẫn từ người khác.

 • Chủ động chia sẻ và giúp đỡ các thành viên trong nhóm

 • Nắm được vai trò của từng thành viên trong nhóm

Mức độ 1: Kém

Ở mức độ này, cá nhân chỉ vận dụng được năng lực trong những tình huống cơ bản nhất và sẽ cần rất nhiều chỉ dẫn từ người khác

 • Có trách nhiệm với công việc chung, tuân theo các chỉ dẫn của lãnh đạo

 • Hòa đồng, sẵn sàng san sè và giúp đỡ các thành viên trong nhóm

Các câu hỏi phỏng vấn

 • Bạn cảm thấy thế nào khi phải làm việc theo nhóm? Vai trò mà bạn thường đảm nhận trong một nhóm là gì?

 • Mô tả lại một lần team của bạn phải đứng trước một công việc rất khó khăn. Các bạn đã vượt qua khó khăn đó như thế nào?

 • Hãy chia sẻ về một trải nghiệm không mong muốn của bạn khi làm việc nhóm.

 • Bạn sẽ làm thế nào khi thấy trong nhóm có hai thành viên bất hòa với nhau?

 • Bạn đã bao giờ không hoàn thành được công việc khi làm việc theo nhóm chưa? Chuyện đó xảy ra như thế nào?

 • Hình dung của bạn về một nhóm làm việc lý tưởng.

 • Giả sử như bạn phải chung nhóm với một người có tính khí rất khó chịu (hách dịch/quá tiêu cực/thường xuyên gây hấn…). Bạn sẽ làm như thế nào?

 • Mô tả lại một nhóm làm việc hiệu quả nhất mà bạn thường tham gia. Bạn đã đóng góp như thế nào vào kết quả nhóm đó?

Last updated