CÔNG VIỆC PHÒNG NHÂN SỰ
R&D
Powered By GitBook
BDR - Business Development Representative
Quan hệ đối tac, chiến lược

Công việc chính

  Tiếp nhận Đối tác chiến lược
  Huấn luyện nhân viên đối tác, giám sát việc tích hợp và thúc đẩy thảo luận trao đối các chủ đề hợp tác giải quyết vấn đề của thị trường mà 2 bên cùng quan tâm
  Tổ chức các sự kiện thường xuyên, mời khách hàng của đối tác và nâng cao nhận thức, nhận diện thương hiệu của công ty
  Cùng Đối tác tạo và phát triển khách hàng tiềm năng trong một thị trường mục tiêu và BDR thẩm định nhu cầu
  Nhu cầu thực (SQL) được chuyển cho FAE hoặc AE xử lý tiếp
  Được tính thành quả khi SQL được chấp nhận (có SA)
Last modified 1yr ago
Copy link