BDR - Business Development Representative

Quan hệ đối tac, chiến lược

Công việc chính

  • Tiếp nhận Đối tác chiến lược

  • Huấn luyện nhân viên đối tác, giám sát việc tích hợp và thúc đẩy thảo luận trao đối các chủ đề hợp tác giải quyết vấn đề của thị trường mà 2 bên cùng quan tâm

  • Tổ chức các sự kiện thường xuyên, mời khách hàng của đối tác và nâng cao nhận thức, nhận diện thương hiệu của công ty

  • Cùng Đối tác tạo và phát triển khách hàng tiềm năng trong một thị trường mục tiêu và BDR thẩm định nhu cầu

  • Nhu cầu thực (SQL) được chuyển cho FAE hoặc AE xử lý tiếp

  • Được tính thành quả khi SQL được chấp nhận (có SA)

Last updated