CÔNG VIỆC PHÒNG NHÂN SỰ
R&D

CR - Conversion Ratio

Số lượng khách hàng tiềm năng để tạo một SQL