MDR - Marketing Development Representative

Phát triển và thẩm định khách hàng tiềm năng hướng nội "Inbound Lead"

Công việc chính

  • Nhận yêu cầu từ các khách hàng tiềm năng hướng nội (người muốn biết thêm thông tin)

  • Xếp hạng MQL theo mức độ ưu tiên. Các yêu cầu nóng được xác định bằng các kỹ năng và công cụ

  • Nghiên cứu khách hàng và liên hệ với họ kịp thời

  • Thẩm định khách hàng tiềm năng

    • Có nhu cầu thực được gán cho FAE (Enterprise), AE (SMB) )) hoặc Self-Service

    • Nhu cầu chưa rõ ràng được đánh dấu và có thể chuyển lại quá trình nuôi dưỡng (hoặc Self-Service)

  • Được tính thành quả khi SQL được chấp nhận (có SA)

Last updated