SDR - Sales Development Representative

Phát triển khách hàng tiềm năng hướng ngoại "Outbound Lead"

Công việc chính

 • Phát triển các SQLs từ:

  • Một danh sách 50 top khách hàng tìm năng từ AE,

  • Phân khúc tiềm năng từ ban quản lý/lãnh đạo

 • Nghiên cứu và nhận diện các mục tiêu có nhu cầu

 • Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng bằng việc thấu hiểu từ các kênh: chat, email, điện thoại, trò chuyện

 • Thẩm định khách hàng tiềm năng dựa trên sự phù hợp

  • Khách hàng tiềm năng đủ điều kiện được gán cho FAE / AE

  • Nhu cầu chưa rõ ràng được đánh dấu và có thể chuyển lại quá trình nuôi dưỡng (hoặc Self-Service)

 • Được tính thành quả khi SQL được chấp nhận (có SA)

Last updated