CÔNG VIỆC PHÒNG NHÂN SỰ
R&D

LTV - Life Time Value

Tổng trị giá sử dụng của một khách hàng. thường từ 3 đến 5 lần ACV