CÔNG VIỆC PHÒNG NHÂN SỰ
R&D
LTV - Life Time Value
Tổng trị giá sử dụng của một khách hàng. thường từ 3 đến 5 lần ACV
Copy link