ePacific Telecom
Search…
⌃K

Prosumer

Một người dùng cá nhân với hành vi như một người sử dụng trong doanh nghiệp