Prosumer

Một người dùng cá nhân với hành vi như một người sử dụng trong doanh nghiệp

Last updated