ePacific Telecom
Search…
⌃K

AE - Account Executive

Tư vấn bán hàng Online/ SMB

Công việc chính

  • Nhận được một SQL, lên lịch tiếp xúc tư vấn bán hàng
  • Thực hiện làm rõ yêu cầu của khách hàng, tư vấn, demo lập đề xuất đáp ứng yêu cầu cảu khách hàng
  • Cung cấp cho khách hàng những lợi ích hữu hiệu để chốt deal
  • Lập, trình, ký hợp đồng với khách hàng
  • Gọi hội nghị về Onboard với khách hàng và team CSM
  • Chuyển khách hàng sang CSM
  • Trong toàn bộ quá trình, AE chịu trách nhiệm về trị giá hợp đồng, tỷ lệ thắng, chu kỳ bán hàng, điều khoản hợp đồng và điều khoản thanh toán
  • Tạo danh sách mục tiêu top 50 cho khu vực (gửi SDR)