CÔNG VIỆC PHÒNG NHÂN SỰ
R&D

VSB - Very Small Business

Một doanh nghiệp có từ 2 đến 50 người sử dụng