CÔNG VIỆC PHÒNG NHÂN SỰ
R&D

RoI - Return on Investment

Tỉ suất hoàn vốn