K02 - Hiểu biết về lĩnh vực kinh doanh

Định nghĩa

Người hiểu biết về lĩnh vực kinh doanh là người có khả năng nhận biết, thấu hiểu và ứng dụng các khái niệm, quy luật và xu hướng về ngành và sản phẩm thuộc lĩnh vực kinh doanh.

Các biểu hiện hành vi

 • Hiểu về các khái niệm và quy luật trong ngành và sản phẩm

 • Hiểu về các đối thủ cạnh tranh hoạt động trong ngành và sản phẩm

 • Hiểu về cách thức vận hành

 • Cập nhật hiện trạng và xu hướng phát triển của ngành

 • Hiểu được tác động của các chính sách, xu thế chung có thể ảnh hưởng tới ngành

 • Biết cách kết hợp, ứng dụng kiến thức để đưa ra phân tích đánh giá về ngành và sản phẩm; từ đó xác định được cơ hội về ngành và sản phẩm

 • Đã có kinh nghiệm làm việc trong ngành và sản phẩm

Biểu hiện hành vi ở các mức độ

Bên cạnh việc thể hiện qua số năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực, khả năng thấu hiểu về lĩnh vực kinh doanh còn được thể hiện qua các hành vi sau:

Mức độ 5: Ra quyết định

Từ các nhận định, đánh giá chính xác về lĩnh vực kinh doanh, có khả năng tự đưa ra các quyết định về chiến lược kinh doanh trong lĩnh vực; dự đoán được các xu thế phát triển của ngành

Mức độ 4: Phân tích

Có thể phân tích được lượng lớn thông tin về ngành và sản phẩm; đánh giá các tác động của môi trường bên ngoài đến ngành, từ đó đưa ra được các nhận định, đánh giá chính xác về cơ hội và rủi ro trong lĩnh vực kinh doanh.

Mức độ 3: Ứng dụng

Có khả năng vận dụng được các hiểu biết về ngành và sản phẩm một cách linh hoạt trong công việc

Mức độ 2: Khả năng tập hợp và thấu hiểu

Có khả năng tổng hợp và hệ thống hóa được một số lượng lớn các kiến thức về ngành và sản phẩm, chủ động cập nhật các kiến thức mới về lĩnh vực kinh doanh

Mức độ 1: Ghi nhớ và tìm hiểu

Chủ động tìm hiểu và ghi nhớ các kiến thức về ngành và sản phẩm

Các câu hỏi phỏng vấn

 • Theo bạn thì ngành… có những đặc trưng gì?

 • Kể tên một vài đối thủ cạnh tranh của chúng tôi mà bạn biết. Theo bạn những đối thủ cạnh tranh đó có những ưu điểm và nhược điểm gì đối với sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi?

 • Bạn tìm hiểu về ngành và sản phẩm bằng cách nào?

 • Theo bạn thì giữa hai thị trường X và Y thì thị trường nào sẽ phù hợp với sản phẩm của chúng ta?

 • Theo bạn thì đối tượng mục tiêu của sản phẩm chúng ta có đặc điểm gì mà sản phẩm có thể tận dụng và khai thác?

Last updated