CÔNG VIỆC PHÒNG NHÂN SỰ
R&D

CAC - Client Acquisition Cost

Số tiền để có được một khách hàng