CÔNG VIỆC PHÒNG NHÂN SỰ
R&D

CRC - Client Retention Cost

Chi phí để giữ chân khách hàng trong 12 tháng