CÔNG VIỆC PHÒNG NHÂN SỰ
R&D
Powered By GitBook
ARR
Trị giá phí thuê bao trong một năm. chia 12 thành MRR: trị giá phí thuê bao trong 1 tháng
Last modified 1yr ago
Copy link