CÔNG VIỆC PHÒNG NHÂN SỰ
R&D
ARR
Trị giá phí thuê bao trong một năm. chia 12 thành MRR: trị giá phí thuê bao trong 1 tháng
Copy link