CÔNG VIỆC PHÒNG NHÂN SỰ
R&D
MQL - Marketing Quality Lead
Một người thể hiện sự quan tâm và phù hợp với chân dung (hồ sơ) khách hàng đã xác định
Copy link