CÔNG VIỆC PHÒNG NHÂN SỰ
R&D
Powered By GitBook
WR - Win Ratio
Số khách hàng tiềm năng để có được một WIN
Last modified 1yr ago
Copy link