CÔNG VIỆC PHÒNG NHÂN SỰ
R&D

WR - Win Ratio

Số khách hàng tiềm năng để có được một WIN