Comment on page

WR - Win Ratio

Số khách hàng tiềm năng để có được một WIN